Een ontslag is nooit prettig, maar iets waar u rekening mee moet houden. Afhankelijk van de reden van ontslag kunt u een ontslagvergoeding verkrijgen. Gewoonlijke wordt middels de kantonrechtersformule bepaald met hoeveel ontslagvergoeding u rekening moet houden. Uiteraard zijn er uitzonderingen, waarbij meer of minder ontslagvergoeding van toepassing is. Haal dan ook het meeste uit uw ontslagvergoeding, aangezien de werkgever contractbreuk pleegt. Daarnaast dient de werkgever bij ontslag rekening te houden met een opzegtermijn. Waar u zoal mee rekening dient te houden bij een ontslag leest u hier. 

Haal het meeste uit ontslagvergoeding

Wordt u ontslagen door uw werkgever wegens bedrijfseconomische redenen? Dan heeft u recht op een ontslagvergoeding. Gaat  het slecht met de onderneming? En dienen er wegens een reorganisatie mensen ontslagen te worden? Goed nieuws voor u! Alhoewel de onderneming waarschijnlijk beperkte middelen heeft om schade vergoeding voor het ontslag te betalen, is de onderneming daartoe wel verplicht. De werkgever pleegt namelijk contractbreuk. Tussen u en de werkgever is een arbeidscontract afgesloten en daaraan zijn wederrechtelijke verplichtingen onderling ontstaan. Indien u wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, dan dient u daartoe een vergoeding te worden gegeven door de werkgever. Laat u bij een beoogd ontslag dan ook informeren aangaande uw rechten inzake de ontslagvergoeding. U wilt uiteraard het meeste uit de ontslagvergoeding halen.

Ontslag bij ambtenaren

Betreft het een ontslag van een ambtenaar, dan gelden er speciale ontslag procedures. De ambtenaar heeft namelijk een ambtelijke rechtspositie en die kan niet zomaar middels ontslagbesluit ontnomen worden. De ambtenaar kan in dat geval een drietal stappen ondernemen:

 • zodra een besluit is gevallen aangaande het ontslag van een ambtenaar, dan heeft de ambtenaar zes weken de tijd om daartegen in bezwaar te gaan;
 • wordt dit niet gehonoreerd dan heeft de ambtenaar eveneens zes weken de tijd om daartegen in beroep te gaan;
 • mocht dit eveneens niet werken dan heeft de ambtenaar nogmaals zes weken de tijd voor een hoger beroep.

Conform de Wet Verbetering Poortwachter dient voor een ambtenaar altijd naar herplaatsings mogelijkheden te worden gezocht. Er dient dan ook herplaatsings traject worden ingegaan. Mocht dit geen oplossingen bieden, dan kan de ambtenaar na de juiste procedure middels een besluit ontslagen worden. Let wel dat de ambtenaar daarbij inkomen en aanzien derft en dus kan de ambtenaar een extra hoge ontslag vergoeding tegemoet zien. Haal het meeste uit uw ontslagvergoeding door de juiste juridische ambtenaren arbeidsrechtelijke specialist in te schakelen.

Ontslag bij gewone werknemers

De positie van het personeel of werknemers is bij een beoogd ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet goed. De organisatie kan soms simpelweg door de hoge kosten en lage omzet resultaten het huidige personeels bestand niet meer volhouden. Om het hoofd boven water te houden dienen er ontslagen te vallen. Dit is veelal een lastig, maar hard besluit. Het arbeidscontract wordt ontbonden met een beëindingsovereenkomst, waarin staat aangegeven:

 • de ontslagreden: wees ervan verzekerd dat dit wegens bedrijfseconomische redenen is;
 • de ontslag termijn: de werkgever dient rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. Voor iedere vijf jaar gewerkt bij een werkgever dient een extra maand opzeg termijn met een maximum van vier maand in acht worden gehouden. Die termijn start vanaf de eerste van de volgende maand;
 • de ontslagvergoeding: omdat er sprake is van contract breuk heeft de ontslagen werknemer recht op een schade vergoeding van inkomensderving en dus heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Deze wordt bepaald middels de kantonrechtersformule.

Laat u voorrekenen waar u minimaal rekening mee moet houden bij de ontslagvergoeding. Indien er redenen zijn dat er achterliggende redenen zijn aangaande het ontslag, dan kunt u via een advocaat ontslagrecht een hogere ontslagvergoeding tegemoet zien. Haal dan ook het meeste uit uw ontslagvergoeding.

Collectief ontslag

Worden er binnen een periode van drie maanden meer dan twintig werknemers ontslagen? Dan dient de werkgever rekening te houden met de Wet Melding Collectief Ontslag. De werkgever is verplicht om het collectief ontslag te melden bij het UWV, waarbij met de volgende punten rekening moet worden gehouden

 • alle ontslagen werknemers hebben naar gelijkheid recht op een ontslagvergoeding, bepaald middels de kantonrechtersformule;
 • de ontslagen dienen volgens het afspiegelingsbeginsel te worden bepaald. Over de verschillende organisatie lagen en leeftijds categorieën dienen de ontslagen dan ook evenredig te vallen.

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kan een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen worden uitgevoerd. 

Kantonrechters formule

Om een ontslagvergoeding te kunnen vaststellen is op basis van ervarings getallen bij juridische kanton rechtelijke uitspraken een standaard formule ontwikkeld, zodat iedereen weet waar men recht op heeft bij een ontslag. De zogeheten kantonrechtersformule bestaat uit de volgende elementen:

 • A is het aantal gewerkte jaren bij de werkgever. Deze factor wordt vermenigvuldigd met de correctiefactor C1;
 • B bedraagt het laatst verdiende bruto salaris van de werknemer. Is het salaris onlangs gewijzigd dan dient het gewogen gemiddelde van het bruto salaris over de laatste twaalf maanden in rekening worden gebracht;
 • C1 is een correctiefactor voor in welke leeftijds categorie de werknemer valt. Tot 35 jaar bedraagt deze factor 0.5. Iedere tien jaar meer neemt deze factor met 0,5 toe met een maximum van 2.0 vanaf een leeftijd van meer dan 55 jaar;
 • C2 is de factor aan wie het ontslag te wijten valt. Bij een collectief ontslag bedraagt deze veelal 1,0 echter indien u kunt aantonen als werknemer dat er achterliggende redenen voor het ontslag van toepassing zijn, dan kunt u een hogere correctiefactor bedingen.

De kantonrechtersformule is dus: A x C1 x B x C2. Het Lente Akkoord schrijft voor dat de ontslagvergoeding wordt gereduceerd tot 0,25 van het maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 6 maal het maandsalaris. De verasocialisering van het ontslagrecht!

Ontslag en zieke werknemer

Bent u als werknemer ziek echter dreigt de werkgever om u wegens bedrijfseconomische redenen te ontslaan, dan wordt u door de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte. De werkgever is verplicht de zieke werknemer tot op twee jaar minimaal 70 procent van het loon door te betalen. In die periode kan de werkgever de zieke werknemer niet ontslaan. Ook in die periode dient naar passend werk worden gezocht binnen de organisatie. Wordt hieraan voldaan dan kan na twee jaar de zieke werknemer in overleg met het UWV worden ontslagen. Een faillissement is de enige uitzondering waarbij een zieke werknemer kan worden ontslaan.

Mogelijk ook interessant:

Is de reden van ontslag werkelijk dringend genoeg?

Ontslagvergoeding, wat doe je ermee?

Aspecten van ontslagrecht

De vier redenen van ontslag

Collectief ontslag, wat nu

http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_mijn_medewerker_ontslaan/ontslag_aanvragen/collectief_ontslag.aspx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in