Bij echtscheiding dient het belang van de kinderen voorop gesteld te worden. Het ouderschapsplan binnen het echtscheidingsconvenant wordt daarbij door de beide ouders in overleg samengesteld, zodat de toekomst van het kind wordt veiliggesteld. Het kind dient namelijk met optimale zorg, betrokkenheid en financiële steun van beide ouders op normale manier op te groeien. Daartoe worden binnen het ouderschapsplan de uitgangspunten duidelijk verwoord.

Het ouderschapsplan beschermt de kinderen!

Het ouderschapsplan maakt dat de zorg en opvoeding van de kinderen primair goed geregeld is. Bij een echtscheiding tussen partners met kinderen dienen de ouders in goed gezamenlijk overleg een ouderschapsplan voor de kinderen op te stellen. Bij een echtscheiding is er eveneens sprake van een echtscheidingsconvenant, echter dit is niet het ouderschapsplan. Daarin zit het volgende onderscheid:

 • het echtscheidingsconvenant: dit document wordt opgesteld om de feitelijke verdeling van vermogen, inboedel, pensioenrechten en alimentatie te regelen. Onderdeel van dit echtscheidingsconvenant is het ouderschapsplan indien er niet/volwassen kinderen bij echtscheiding in het spel zijn;
 • het ouderschapsplan: dit document legt feitelijk vast hoe er voor het kind wordt gezorgd. Het is namelijk meestal zo dat het kind de dupe wordt van de scheiding van de ouders. De ouders dienen daartoe gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen, inclusief de financiële afspraken daarbij.

Wie neemt het kind!

Omdat de ouders gaan scheiden, is het de vraag wie het kind in huis neemt. De besluitvorming dient daartoe altijd in een rustige sfeer te geschieden aangezien ook de emoties van het kind meetellen. Het ouderschapsplan legt daartoe een reeks aan afspraken vast waaraan de ouders zich moeten verplichten. Daarbij is het de vraag wie:

 • het kind in huis neemt;
 • welk deel betaalt aan de opvoeding van het kind;
 • de zorg en opvoeding van het kind op zich neemt;
 • de belangrijkste beslissingen aangaande het kind neemt, maar ook welke beslissingen betreffende het kind door beide ouders genomen moeten worden.

Maar het is ook van belang om vast te stellen hoe de ene ouder de voortgang in de ontwikkeling van het kind aan de andere ouder informeert. Beide ouders dienen bij belangrijke ontwikkelingen op de hoogte gehouden te worden en waar nodig dienen beide ouders aanwezig te zijn. Concrete afspraken worden in het ouderschapsplan vastgelegd.

Omgangsvorm met het kind

Het kind heeft evenveel recht om beide ouders te zien! Dit is strikt onafhankelijk van de mening van beide ouders, en dus dienen daartoe afspraken in het ouderschapsplan vastgelegd te worden. Veelal wordt daarvoor binnen het ouderschapsplan een omgangsregeling opgenomen waarmee de ouders onderling afspreken hoe frequent de niet-direct verzorgende ouder de kinderen mag zien. Let wel dat het kind recht heeft op omgang met beide ouders en dus dienen daartoe ook concrete afspraken in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Het potentiële gemis van een ouder maakt dat het kind niet normaal opgroeit. Daarom is het ouderschapsplan van groot belang om het kind te beschermen. De omgangsvorm legt vast hoe beide ouders (en in welke mate) contact hebben met het kind. Duidelijke afspraken gemaakt binnen het ouderschapsplan dienen dan ook concreet nageleefd te worden in het belang van het kind.

Zorgplicht beide ouders

De kinderen zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders. In principe hebben beide ouders dan ook de zorgplicht over de kinderen. De ouder waarbij het kind woont, is direct verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind. Toch dienen beide ouders in de zorg van het kind betrokken te worden. Binnen het ouderschapsplan wordt daarbij dan ook afgesproken hoe:

 • de zorg van het kind wordt geregeld mocht het kind ziek raken;
 • het kind op naschoolse tijdstippen wordt opgevangen;
 • de ene ouder de andere ouder op de hoogte houdt aangaande de gezondheid;
 • het toekomst plan is aangaande de opleiding van het kind;
 • de toekomst van het kind in grote lijnen wordt uitgestippeld. Het kind dient namelijk voldoende kansen te krijgen om zichzelf te ontwikkelen, zowel nu als op een later moment.

Kinder en partner alimentatie

Bij een scheiding wordt in het echtscheidingsconvenant geregeld hoeveel partner alimentatie de minst verdienende partner verkrijgt. Het is echter zo dat de belangen van het kind in deze voor gaan! Binnen het ouderschapsplan wordt dan ook vastgelegd hoe de verdeling van de financiële last wordt verdeeld tussen beide ouders voor het goed laten opgroeien van het kind. Veelal is die last naar de hoogte van het inkomen evenredig verdeeld tussen de ouders. De meest verdienende ouder draagt dus het meeste bij. Het is uiteraard de vraag of de meest verdiende partner zowel partner en kinder alimentatie financieel kan dragen. Mocht dit niet zo zijn, dan gaat kinder alimentatie altijd voor partner alimentatie.

De rechter heeft het laatste woord!

Alhoewel de ouders een ouderschapsplan binnen het echtscheidingsconvenant hebben opgesteld, heeft altijd de rechter het laatste woord. De rechter handelt en oordeelt altijd in het voordeel van het kind, juist omdat het kind geen schade moet ondervinden door de echtscheiding. Afspraken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie worden altijd strikt getoetst door de rechter op basis van de standaard ´Tremanorm richtlijnen´. Dit is een rekenmodule waarmee de minimale financiële behoefte van een opgroeiend kind wordt bepaald. Indien de rechter van mening is dat in het ouderschapsplan onvoldoende aandacht is gegeven aan de rechten van het kind, dan zal de rechter de beide ouders voorschrijven omtrent wat te doen. Zo ziet u dat de rechten van het kind middels het ouderschapsplan en de rechtelijke gang optimaal worden beschermd. Laat u bij het opstellen van het ouderschapsplan zoveel mogelijk bijstaan door een bemiddelaar om de onderhandelingen aangaande de afspraken ten gunste van het kind optimaal te laten verlopen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/wat-is-het-ouderschapsplan.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in