Als u een dakterras wilt aanleggen kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 zijn een aantal activiteiten vergunningsvrij. Het aanleggen van een dakterras valt hier niet onder. Daarnaast kan bij het aanleggen van een dakterras ook het burenrecht van toepassing zijn.

U wilt een dakterras bouwen? Dan heeft u te maken met wetten en regels. Er moet een vergunning worden aangevraagd en ook moet u bekijken of u niet in strijd handelt met het burenrecht.

Omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht gegaan. Deze wet is bedoeld om alle toestemmingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld een bouwproject te bundelen in één vergunning. Voor het bouwen van een dakterras is een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Een bouwvergunning bestaat niet meer sinds de Wabo. Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dakterras kun je bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt of de aanvraag voldoet aan alle eisen en of er eventueel meer toestemmingen nodig zijn. De gemeente zal een vergunningaanvraag voor het bouwen altijd toetsen aan het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan het toestaat dat een dakterras wordt aangelegd dan kan de vergunning worden verleend. Als het bouwplan niet past in het bestemmingsplan, zal de gemeente altijd moeten beoordelen of er mogelijkheden zijn om buiten het bestemmingsplan om, het dakterras alsnog mogelijk te maken. DIt is echter een kostbare en vaak lange procedure, want er moet ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend.

De gemeente brengt altijd leges in rekening voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning. De kosten verschillen per gemeente. Via de website www.omgevingsloket.nl kan een zogenaamde vergunningencheck worden gedaan. Hiermee kan vóór het indienen van een aanvraag bekeken worden wat er zoal als onderdeel van de omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Civiel recht

Daarnaast is het ook nodig om na te gaan op welke plek op het perceel het dakterras gebouwd wordt. Als het dakterras op een afstand van minder dan twee meter van de erfgrens wordt gebouwd, dan heb je ook te maken met het burenrecht. In boek 5 van het Burgerlijk Wetboek zijn hiervoor regels opgenomen. Als het dakterras op minder dan twee meter afstand van de erfgrens wordt gebouwd zult u uw buren om toestemming moeten vragen. Het beste is om hen te vragen schriftelijk te verklaren dat er geen bezwaren zijn tegen de bouw van het dakterras. Als de buren weigeren om schriftelijk toestemming te geven en uw dakterras valt binnen de bescherming van het burenrecht, zult u het dakterras niet kunnen realiseren. Als u dan toch het dakterras aanlegt kunnen uw buren via de rechter vorderen dat u het dakterras verwijdert.

Ook zijn uw buren belanghebbenden bij de vergunningsprocedure. Als de gemeente besluit u de gevraagde vergunning te verlenen kunnen zij zich als belanghebbende melden bij de gemeente en een bezwaarschrift indienen. De gemeente zal dan ook hun belangen moeten meewegen in het besluit.

Handhaving

Als u voorbij gaat aan de geldende wetgeving en u bouwt uw dakterras zonder een vergunning dan kan de gemeente besluiten om handhavend op te treden. Het bouwen van een bouwwerk zonder daarvoor een vergunning te hebben is een overtreding. De gemeente zal u dan verzoeken om het bouwwerk ongedaan te maken of om alsnog een aanvraag in te dienen om het bouwwerk te legaliseren. U zult dan achteraf alsnog een vergunning moeten aanvragen. Als de vergunning niet kan worden verleend zal de gemeente verder kunnen gaan met de handhaving. Dit kan dan inhouden dat u een dwangsom opgelegd krijgt, waarbij u dan gelast wordt om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken. Als u de overtreding dan niet ongedaan maakt dan verbeurt u de dwangsom. De hoogte van de dwangsom wordt bepaald aan de hand van de ernst van de overtreding. Maar een dwangsom kan al gauw oplopen tot honderden of duizenden euro's. Dit soort procedures wilt u natuurlijk voorkomen.

Doe onderzoek voor u begint

Het is raadzaam om eerst te onderzoeken of u een vergunning nodig heeft voordat u begint met bouwen. Het is zonde om bouwkosten te maken voor een bouwwerk als u het risico loopt dat u dit weer moet afbreken. Om kostbare juridische procedures te voorkomen kunt u beter eerst bij de gemeente navraag doen over de mogelijkheden die er zijn. Met die informatie kunt u in een vroeg stadium bepalen of uw plan haalbaar is of niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in