Outsourcing, een Engels begrip, die eigenlijk uit de woorden out en source bestaat (buiten – bron). – Het uitbesteden van bepaalde taken en bedrijfsprocessen aan derden, veelal gespecialiseerde ondernemingen of organisaties, onder bepaalde vooraf gestelde voorwaarden, met als doel het beperken van kosten van productie en management. Streamlining van de eigen organisatie en optimalisering van de winsten. Dat bij outsourcing beide partijen een groot vertrouwen in elkaar moeten hebben is duidelijk. Het gaat hier immers om overdracht van bedrijfsgegevens, specifieke kennis en kapitaal. In sommige gevallen ook bedrijfsmiddelen, complete afdelingen en personeel.

Geschiedenis:

Reeds in de 60er jaren was er sprake van outsourcing in Nederland en Duitsland. Hierbij ging het in het begin voornamelijk om producten die arbeids-intensief waren maar geen speciale kennis bij de productie vergden, zoals textiel en bekleding. Deze industrien werden van Europa naar voornamelijk Aziatische landen, zoals India, Pakistan, Bangladesh, Filipijnen overgebracht, waar lonen en andere productie-kosten nog laag waren en het nog zijn.

In Nederland en Duitsland werden weverijen, spinnerijen, ververijen gesloten, de machines en andere bedrijdsmiddelen uitgebouwd en naar deze landen verscheept, waar ze de basis vormden van nieuwe industrien. Later werden steeds meer technisch, gecompliceerde producten in deze lage-loon-landen, op basis van outsourcing-overeenkomsten, geproduceerd.

Tegenwoordig worden vele activiteiten, voornamelijk in de IT-branches aan bedrijven in deze landen uitbesteedt. Vooral landen als China, India, Indonesie, Fillipijnen, waar de scholing en opleidingen zich sterk hebben verbeterd, profiteren nu van dit fenomeen, dat hun vele deviesen brengt.

Soorten van outsourcing:

Waar precies de grenzen liggen tussen de begrippen outsourcing en het uitbesteden van werk is moeilijk te definieren en daarom ook moeilijk vast te houden. Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet daarom heel zorgvuldig worden overdacht en opgesteld. Ook kunnen wetten van het betreffende land een grote rol spelen bij deze overeenkomsten. Het is dus zaak goede adviseurs in te huren.

Natuurlijk kan het geen kwaad zichzelf goed bij de betreffende instanties in binnen en buitenland, te informeren.

In het algemeen onderscheidt men de volgende vormen van outsourcing:

* Outsourcing aan een andere zelfstandige, heel gespecialiseerde onderneming.
Outsourcing binnen de eigen onderneming door het opzetten van een zelfstandige firma.
Outsourcing door het inzetten van vreemd personeel – uitzendkrachten.
* Outsourcing aan een zelfstandige onderneming binnen de regio.
* Outsourcing aan een zelfstandige onderneming in of buiten het land ( Near-shoring)
* Outsourcing aan een onderneming in een ander deel van de wereld ( Offshore-outsourcing )

Business Progress Outsourcing (BPO) is het in zijn geheel uitbesteden van meestal IT-intensieve processen aan derden en vindt de laatste jaren op grote schaal plaats, met wisselend succes.

In het algemeen kan men stellen, dat het selecteren van een goede partner heel belangrijk is. Communicatie, respect, begrip en vertrouwen zijn factoren die een grote rol spelen bij het succes en duur van de samenwerking.

In Duits-talige landen moet vooral bij uitbestedingen in de bouw, weg- en waterbouw, apparatenbouw en chemie rekening worden gehouden met speciale regelingen en eisen, die voor deze branches gelden.

Voor- en nadelen van outsourcing:

In het algemeen biedt outsourcing de uitbestedende partij de volgende voordelen.

De uitbesteder kan zich helemaal op zijn kern-activiteiten concentreren.

Een verhoging van kwaliteit en productiviteit – specialisatie

Een vermindering van de kosten – Loonkosten, machinekosten vervallen.

Daar per eenheid product betaald wordt, vervallen de variable kosten.

Verbetering van de flexibiliteit.

Verbetering van de bedrijfsvoering – minder mensen.

Men heeft geen duur gespecialiseerd personeel meer nodig.

Als  nadelen voor de uitbesteder kan het volgende worden genoemd:

De uitbesteder is afhankelijk van zijn leverancier geworden.

De uitbesteder loopt het risico, dat specifieke know-how verloren gaat, doordat de producerende ondernemer de gegevens , die noodzakelijk zijn om het product te fabriceren aan derden verder reikt of bij ontslag van personeel van dit bedrijf, deze mensen deze specifieke kennis in hun nieuwe werkring gebruiken en verder doorgeven.

Slechte kwaliteit van de geleverde producten/half-fabrikaten zulllen een weerslag hebben op de uitbesteder, die geen volledig inzicht en invloed meer heeft op het productie-proces van de leverancier.

Aan een goede communicatie met de leverancier zal veel aandacht moeten worden besteedt om problemen en misverstanden te voorkomen. Ook zal van tijd tot tijd de outsourcing-overeenkomst opnieuw moeten worden bekeken en op eventuele nieuwe ontwikkelingen worden getoetst.

Voor- en nadelen voor een land:

Offshore-Outsourcing heeft voor de verschillende ontwikkelingslanden grote voordelen.

Outsourcing schept in het land voor vele mensen werkgelegenheid. Hierdoor ontvangt het land deviezen, waarmede andere noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan. Doordat de mensen nu wat geld verdienen gaat hun levensstandaard omhoog en kunnen ze, hun kinderen naar school sturen of verdere opleidingen laten volgen. Als voorbeeld, India, Indonesie en de Fillipijnen.

Als spin-off kan worden gerekend met een opkomst van kleinere bedrijven in het land, die zich deels zal richten op onderhoud en reparatie van de nieuwe installaties, deels op het ontwikkelen van nieuwe producten, oa. installatie-verbeteringen. Door de vergrote koopkracht van de bevolking zullen ook de handel en nijverheid in het land opbloeien.

Een groot nadeel is, dat in deze landen alleen een kleine groep mensen goed van deze ontwikkelingen profiteert. Mensen, die het in het dagelijks leven toch al redelijk goed hebben en meestal ook banden hebben met de heersende orde, de politiek en het kapitaal. Corruptie is dan niet uitgesloten.

Daar ook hier optimalisatie van de winsten hoog in het vaandel staat, zal men de lonen en sociale standaards zo laag mogelijk proberen te houden. Om uit deze cirkel van armoede te kunnen komen, is scholing en opleiding van de bevolking, dringend noodzakelijk.

Millieu en millieuvervuiling zijn in deze landen, mede door het laag opleidingsniveau eigenlijk onbekend. Het voorkomen van schadelijke stoffen in de lucht, het water en de omringende natuur zijn zaken, die de veroorzaende bedrijven geld gaat kosten en daarom voor velen onbespreekbaar. De westerse bedrijven zouden hier wat aan kunnen doen, door bepaalde standaards in te voeren en misschien wat meer voor de producten te betalen.

Nadelen voor een land:

Door outsourcing kan in een land, werkloosheid in bepaalde gebieden en industrie-sectoren ontstaan. Dit hebben wij in de 60/70-er jaren in zowel Nederland als Duitsland gezien in de textiel-industrie. Als er dan door regeringen geen compenserende maatregelen zijn getroffen kunnen vele moeilijkheden worden verwacht.

Grote werkloosheid in bepaalde sectoren van de industrie.

Grote werkloosheid in sommige streken, waardoor mensen wegtrekken om elders een nieuw bestaan op te bouwen – steden, dorpen en huizen verlatend – ontvolking van bepaalde streken – het verdwijnen van winkels en de middenstand – verval infra-structuur.

Grote uitgaven aan sociale uitkeringen en subsidies om bedrijven aan te trekken.

Sterk verminderde belasting-inkomsten.

Maar het meest belangrijke, gedemoraliseerde mensen, meestal wat ouder en een jeugd zonder toekomst. Velen te oud met te weinig opleiding voor omscholing anderen niet meer gemotiveerd genoeg om hieraan te beginnen.In de praktijk een situatie waar men haast niet meer uitkomt, als sociale-dienst-klant.

Risico´s voor de bedrijven:

De risico´s voor de bedrijven. die outsourcen kunnen redelijk goed worden overzien, wanneer goede, waterdichte overeenkomsten zijn gemaakt tussen partijen en gewerkt wordt met bedrijven in landen, waar een rechtszekerheid heerst. Desondanks blijven er nog vele onzekerheden.

Daar bij outsourcen ook een overdracht plaats vindt van kennis, bedrijfsgegevens, soms ook kapitaal-goederen, kapitaal en personeel, moet men zich wel realiseren, dat de opdrachtnemer zich in de loop van de tijd, tot een concurrent kan ontwikkelen of door derden kan worden overgenomen.

Terugkeren naar de oude situatie is dan in vele gevallen heel moeilijk.

Meer over dit onderwerp in een volgend artikel

Sutikno

wikipedia de,  ervaring

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in