Met de EEG-wetgeving – Erneuerbares Energie Gesetzt – dacht men 2 dingen redelijk goed geregeld te hebben in Duitsland. Ten eerste – De weg te hebben vrij gemaakt voor het produceren/opwekken van regeneratieve energien met de verschillende bekende technieken. Ten tweede – Een financieringsmodel te hebben gevonden, waar ook de normale burger van kan profiteren, door een directe investering in dit soort installaties of door het deelnemen/participeren in maatschappijen, die deze energie zelf kunnen opwekken c.q dit soort ondernemingen kunnen helpen financieren. Een win-win situatie voor alle belanghebbenden zou men denken !!!

Het rekenschema van de EEG-commissie: 

In het rekenschema van de commissie, die de EEG-toeslag in Duitsland jaarlijks moet berekenen en bijstellen, is men van de volgende basis-gegevens uitgegaan.

Reine Förderkosten          –   Het totaal aan vergoedingen, betaald aan de stroom-producenten, zowel privé als industrieel.

Rückgang Börsenpreis    –   Het verschil tussen gecalculeerde / verwachte opbrengst van de stroom-overschotten aan de             stroombeurs in Leipzig en de werkelijke opbrengst van deze overschotten. Een belangrijk gegeven om een schatting van de EEG-toeslag voor het daarop volgend jaar te kunnen vaststellen.

Industrie-Privileg               –    De kosten van de vrijstellingen – niet betaalde EEG-toeslag – op de hoeveelheid energie, geleverd aan de industrie en andere ondernemingen. (geheel of gedeeltelijke vrijstellingen).  

Markt-Premie                     –     Een bepaalde premie, die aan stroomproducenten wordt betaald, wanneer deze zijn stroom-             overschotten, zonder tussenkomst van de stroombeurs kan verkopen. Minder aanbod-hogere prijzen per KWh.

Ausgleich zum Vorjahr     –    Verrekening / compenstatie van kosten en/of baten in het voorgaande jaar behaald.

Liquiditäts-Reserve          –    Een variable toeslag van max. 10%, bedoeld om het EEG-fonds op een afgesproken peil te               houden. Ook te zien als een reserve voor onverwachte kosten.

Opmerkingen                     –    Bepalend voor de hoogte van de EEG-toeslag zijn de Förderkosten en Industrie.Privileg.                     Vermeerdert zich het aantal stroom-producenten en de industrien met vrijstellingen, verhoogt zich de toeslag. Ook de beursprijs voor de verhandelde stroom-overschotten kan zeer fluctueren. Door het mechanisme van vraag en aanbod zal de prijs bij meer stroom-aanbieders dalen. 

De vele mogelijkheden:

Het zal duidelijk zijn, dat het vereenvoudigd vergunningen-stelsel, de vele financieringsmogelijkheden, de vaste vergoedingen voor stroom, geleverd aan het openbaar net en de vaste prijs hiervoor, op een langere termijn vastgelegd, zeer aantrekkelijk zijn voor de bedrijven, die zich met deze materie bezig houden. Maar ook  veel investeerders zagen de  mogelijkheden. die dit systeem met zich mee bracht. Bestaande bedrijven werden snel groter, nieuwe bedrijven werden opgezet, zowel in de industrie als in de handel- en financierings-sectoren.

Mensen werden aangetrokken en omgeschoold. Velen trokken met hun gezinnen naar de streken, waar het grote gebeuren plaats vond. Huis en haard, sociale contacten en andere emotioneele bindingen achter zich latend in de hoop, weer een vaste baan in een sector met toekomst,  te krijgen.  In de privé-huishoudens, handel en industrie ontstond een enorme vraag naar zonne-panelen. Aan de vraag naar Fotovoltaic-installaties kon bijna niet worden voldaan en vele kleinere bedrijven, zonder enige vakkennis of ervaring, zagen hier hun kans wat te verdienen.

Banken en investerings-maatschappijen brachten producten, gericht op de groene energie, op de markt voor grote en kleine investeerders, met  goede rendementen.  Een eigen geldmakende installatie op het dak of in de tuin en dan nog een goed rendement op het spaartegoed, c.q. investering in groene energie. Wat kan men nog meer wensen ?

Terug naar de werkelijkheid:

Regeneratieve energien (groene energie) kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, om energie op te wekken, Windkracht en waterkracht kunnen met behulp van turbines en generatoren, zonne-energie met behulp van zonnecellen (silicium-plaatjes), in electriciteit worden omgezet. De technieken hiervoor ztijn redelijk goed ontwikkeld en worden nog steeds verfijnd.

Wat men niet moet vergeten is, dat het opwekken van dit soort energie eigenlijk plaats (geografisch) gebonden is.Veel zonne-energie kan b.v,  daar worden gewonnen, waar het hele jaar door de zon intensief schijnt. Zuid-Europa, Noord-Afrika. Bij Wind-energie denkt men aan streken met veel wind, b.v  het laagland, de kusten, de zee en wat grotere hoogten, heuvels en bergen. Waterkracht vindt men in de bergen en snel stromende rivieren.

Het probleem is, dat men bij het omzetten van regeneratieve energien in electriciteit, op een wat grotere schaal,  veel plaats en ruimte nodig heeft en dat elk proces, zijn specifieke nadelen heeft. Bij wind-energie het geruis van de rotorbladen en het huilen van de wind bij bepaalde windrichtingen en stand van de rotor-bladen. Ook de hoogte van deze constructies en slagschaduwen schrikt vele mensen af. Bij zonnenergie zijn het de grote oppervlakken waar de zonne-panelen staan opgesteld en de reflecties van de zon op deze panelen. Voor waterkracht-centrales zijn grote stuw-meren nodig.

Een ander aspect, waar men zich bij wind-turbines zorgen over maakt, is de vogelsterfte, veroorzaakt door desorientatie en het geluid van de rotorbladen, waardoor vogels tegen deze constructies vliegen.  Men heeft hier vele onderzoeken naar gedaan en ook hier zijn verschillende oplossingen mogelijk, B.v,  het stopzetten van de rotor-bladen, wanneer grote vogel-zwermen op de aan de wind-turbine gekoppelde radar, verschijnen. Verder is uit onderzoeken gebleken, dat het grote vogel-sterven veroorzaakt door deze installaties erg meevalt. Ook zou men deze windparken iets verder van de normale trek-routes van de trekvogels kunnen bouwen. 

De nog op te lossen technische problemen:

In de praktijk liggen de dorpen, steden en de plaatsen, waar mensen wonen en werken wat verder weg van de plaatsen waar energie wordt opgewekt. Dit om verschillende redenen,  veiligheid, vervuiling, lawaai en verkeer.

Electrische energie kan over grote afstanden naar de gebruiker worden getransporteerd, met behulp van hoogspannings-kabels, ondergronds en bovengronds. Daar nu de conventionele centrales zelf, hooguit op enkele tientallen soms enkele honderden kilometers afstand van de eind-gebruiker liggen is dit een systeem, wat men nog kan overzien. In een groot land als Duitsland, zou men wind-energie van de kusten van Noordzee en Oostzee, over een tracé van hoogspannings-kabels met een totale lengte van 2000 -2400 km, moeten transporteren. Een enorme technische uitdaging.

Vanaf dit tracé zouden er dan aftakkingen gelegd moeten worden naar punten, waar men gebruik makend van het bestaande leiding-systemen, de energie naar de verbruiker moet brengen. Men heeft hier dan niet alleen te maken met grote stroom-verliezen door wrijving en andere technische problemen, maar nog erger. Onteigenings-procedures, protesten van natuurbeschermers, het bouwen van nieuwe hogere energie-masten en nieuwe wegen om het een en ander te kunnen onderhouden en repareren. Een heel groot stuk natuurgebied, van Noord naar Zuid, zal verdwijnen.

Ook de verbindingen met de Off-shore windparken op de Noord- en Waddenzee zijn op dit moment nog niet opgelost. In dit geval hadden de maatschappijen, o.a. TeneT niet alleen te maken met de normale technische en organisatorische moeilijkheden. Ook  grote hoeveelheden munitie, die men na de oorlog in zee had gedumpt. moesten worden geruimd, om zeker te zijn dat de kabels niet door plotseling ontploffende bommen, beschadigd worden.

Het opslaan van energie d.m.v accumulatoren op grote schaal is een apart probleem, die niet snel opgelost kan worden.

De publieke opinie:

Dat het vertrouwen van een groot deel van de mensen in de Groene Energie is gedaald, is het gevolg van de slechte berichtgeving door zowel overheid, pers. banken etc.  Door deel te nemen aan financieringen in deze producten, hebben vele kleine spaarders hun spaartegoeden en zelfs huizen verloren. De zaak Prokon – ca. 75 000 kleine spaarders – verlies 1,4 miljard Euro, De zaak SolarWorld – aantal aandeelhouders onbekend – waarde aandeel in dec. 2007 – Euro 48,– waarde in dec. 2013 – Eur. 0,37, en nog vele voorbeelden te noemen. Alle aan de beurs genoteerde ondernemingen.

De steeds stijgende EEG-toeslag veroorzaakt door de vele vrijstellingen van industrien en andere ondernemingen, o.a Golfplaatsen voor het beter publiek, hebben de mensen het gevoel geven dat alle kosten op hen worden afgewenteld. Het feit, dat de producenten van zonne-energie ook in de winter, wanneer geen of weinig energie wordt opgewekt, zijn vrijgesteld van de EEG-toeslag draagt verder, niet aan een goede stemming bij.

Dat er wat gedaan moet worden is iedereen duidelijk….. maar op welke manier ?

Deel 3 – Veranderingen en andere soorten groene energie. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                               

  

Wikipedia – Die Welt – Frankfurter Allgemeine – Bild – Arte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in