Energie….. een bron van welvaart, maar ook een bron van ellende. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen in de verschillende processen om energie op te wekken, heeft men te maken met emissies ( Uitstoot ) van schadelijke stoffen, o.a. CO2 en fijnstof. Gedwongen door de alarmerende berichten van de klimaat-wetenschappers, nationaal en internationaal, zijn verschillende regeringen in Europa nu op zoek naar mogelijkheden om deze emissies te verminderen. 

Fossiele brandstoffen en schadelijke emissies:

Een groot gedeelte van de nu beschikbare en benodigde energie in Duitsland wordt gewonnen door het verbranden van fossiele brandstoffen. Een ander gedeelte komt uit de Kerncentrales en een heel klein gedeelte wordt door de regeneratieve energien gedekt. Tot de fossiele brandstoffen rekent men: hout, bruinkool, steenkool, olie ( benzine, diesel, stookolie ) en gas. Vooral bij het verbranden van hout, bruinkool, steenkool en olie komen veel schadelijke stoffen vrij, o.a. CO2 en Fijnstof / vliegstof.

Ondanks de stof – , CO2 -filters en de catalysatoren in de uitlaten van de autos komen er toch nog een een grote hoeveelheid van deze schadelijke stoffen in de lucht. Dit draagt bij aan het broeikas-effect met als resultaat het opwarmen van de atmosfeer en de aarde – luchtvervuiling – zure regen – smelten van het ijs aan de poolkappen.

In Duitsland opgewekte energie en herkomst:

Een onderzoek van het gerenomeerde Duitse Frauenhofer Instituut naar de energie-behoefte en herkomst van deze energie in het jaar 2012 heeft aangetoond dat in dat jaar 614,5 TWh aan energie was opgewekt. Verdeeld over de verschillende brandstoffen, krijgen we het volgende beeld.

( 1 TWh  =  1 Terrawatt /uur  = 1.000.000.000 KWh )

FOSSIELE BRANDSTOFFEN:

Bruinkolen               –          153 TWh          –          25%
Steenkolen               –         115 TWh          –          19%
Aardgas                    –           84 TWh          –          15% 
Diversen                   –           26 TWh         –             4%
Aardolie                    –              7 TWh         –             1%

KERN-ENERGIE:

Kern-energie            –           108 TWh         –           18%

REGENERATIEVE-ENERGIEN:

Wind-energie            –               47 TWh         –            7%
Bio-energie               –               32 TWh        –              5%
Fotovoltaic                 –              19 TWhg      –             5%
Waterkracht               –              20 TWh         –             3%
Huisvuil                      –                5 TWh        –               1%

Recapitulatie energie en herkomst:
Energie opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen                        385 TWh        –        65%
Energie opgewekt door kerncentrales                                                      108 TWh        –        18%
Energie uit regeneratieve herkomst                                                          118 TWh        –        18%

Gezien bovenstaande cijfers, zal het duidelijk zijn, dat de omschakeling van de conventionele energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen en atoomenergie op alternatieve /regeneratieve energiebronnen moeilijk zal zijn, enorme investeringen zal vergen en niet te vergeten ook een gedegen lange termijn planning en een goed regeringsbeleid.

Regeneratieve energie:

Bij het opwekken van groene energie wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke krachten om ons heen, zoals, wind, zon, waterkracht, vulkanische fenomenen en het feit, dat de temperatuur dieper onder de aardoppervlakte hoger is.

In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen zijn deze krachten volop beschikbaar, maar wel aan bepaalde plaatsen op de aarde gebonden. Zon bijvoorbeeld vindt men in zuidelijke streken – Zuid-Europa en Noord-Afrika. Wind op zee en aan de kusten. Waterkkracht in de bergen en op de rivieren.

Om de natuurlijke krachten om ons heen in bruikbare energie om te zetten zijn bepaalde installaties nodig. De installatie en exploitatie van deze installaties vergt een bepaalde know-how en  bepaalde investeringen.

Bovendien heeft men bij het opwekken van stroom / electriciteit  een energie die wel direct te gebruiken is, maar heel moeilijk is op te slaan. Om dit te kunnen bereiken zijn grote accumulatoren (accus en batterijen) nodig, die op dit moment nog in ontwikkeling zijn en dus niet beschikbaar. Een ander probleem is het transport over een langere afstand van de opgewekte energien. Hier zijn inmiddels wel oplossingen voor gevonden, maar niet iedereen wil een hoogspanningskabel over of onder zijn grondstuk. Dit zal in de toekomst  ongetwijfeld tot grote problemen leiden.

Regeringscoalities in Duitsland vanaf 2000:

1998     –     2002               Kabinet Schröder I                    –            Samenwerking tussen de SPD en B90 / Die Grünen
2002     –     2005               Kabinet Schröder II                   –            Samenwerking tussen de SPD en B90 / Die Grünen
2005     –     2009              Kabinet Angela Merkel I            –            Samennwerking tussen CDU / CSU en FDP
2009     –     2013              Kabinet Angela Merkel II           –            Samenwerking tussen CDU / CSU en FDP
2013     –     heden            Kabinet Angela Merkel III          –            Samenwerking tussen CDU / CSU en S

Politiek en Energiebeleid:

Van 1998 tot 2005 – Tijdens het kabinet Schröder I en II, werd mede door de invloed van de groene regeringspartner een plan ontwikeld om meer regeneratieve energien te gebruiken voor het opwekken van electriciteit in Duitsland. Tevens zou men het gebruik van kernenergie verminderen en ook het stoken van bruinkolen sterk reduceren.

Het eerste ontwerp van de wet – Erneuerbare Energien Gesetz – EEG – zag het daglicht.

Er werden maatregelen besloten in de vorm van subsidies, renteloze leningen en andere financieele tegenoet komingen voor het bedrijfsleven en  privé- huishoudens wanneer deze,  in installaties voor het opwekken van regeneratieve energien zouden investeren. De overtollige energie door deze partijen geproduceerd kon aan het openbare stroomnet – energiebedrijven – worden geleverd, tegen een vaste vergoeding per KWh. Hiervoor werd ook een bepaald rekenmodel ontwikkeld.

Deze vaste vergoeding voor de producenten van groene energie  werd vastgesteld op € 0,24 per Kwh geleverd aan het openbare net en voor een periode van 20 jaar vastgezet.  De extra kosten  zou als toeslag op de normale stroomprijzen door allen in Duitsland moeten worden betaald. Deze EEG-toeslag werd voor de consument vastgesteld op  € 0,03592 / KWh in 2011.

Al gauw kwamen bepaalde takken van de industrie hiertegen in opstand. Vooral industrien die veel energie nodig hadden bij het produceren van hun producten – aluminium industrie, staal-industrie, gieterijen e.d. Het argument was, dat  de hogere energieprijzen hun concurrentie-positie op de wereld- en europese markt in gevaar zou brengen en hierdoor ook de werkgelegenheid in Duitsland.

Geconfronteerd met deze zwaar wegende argumenten uit de handel en industrie werden door het Kabinet Merkel I en II maatregelen getroffen om deze extra belastingen voor de  verschillende industrieen te verzachten. Verschillende takken van handel en industrie werden van de EEG-toeslag vrijgesteld. Een commissie werd in het leven geroepen om al de aanvragen tot vrijstelling te verwerken en bepaalde drempels werden ingevoerd.

GEVOLGEN VAN EEN SLECHT ENERGIEBELEID.

Inmiddels hadden investeerders, privé-huishoudens, grote internationale ondernememingen ook ontdekt, dat het heel lucratief werd om in regeneratieve energien in Duitsland te investeren. Overal op woonhuizen, kantoren en op de weide verschenen zonnepanelen (Fotovoltaic). Aan de kusten werden kleine windenergie-installaties vervangen door grotere, Grote windparken werden gebouwd en ook op zee werden enorme windparken met een hoogte van 130 – 160 meter neergezet

Nieuwe ondernemingen, gespecialiseerd op de bouw en exploitatie van on- en off-shore windparken werden uit de grond gestampt en overal verschenen pagina grote advertenties met de uitnodiging, aandelen en participaties in deze windparken te kopen. Gegarandeerd rendement 6 – 8 %  .

2013 – De eerste berichten in de kranten – De EEG-toeslag van € 0,036 / KWh moest worden verhoogd naar € 0,0528 /KWH. Een verhoging van 1,685 eurocent per KWh. – Verdere verhogingen niet uitgesloten.   Verhalen over mensen die hun stroomrekening niet meer konden betalen hoorde men vaker en vaker. Ook kwamen de eerste berichten over het ontslag van mensen, die werkten in bedrijven die zich met groene energie bezig hielden. . Hier en daar berichten over fraude en berichten over mensen, die hun geld waren kwijt geraakt aan investeringen in regeneratieve energien.  Grootste schandaal is Prokon, een firma die zich bezig hield met windenergie on- en off-shore. Ruim 1,4 miljard Euro aan gelden van aandeelhouders staat nu op het spel

Een paar maanden voor de verkiezingen in 2013 een volgende plotselinge een ommezwaai in het beleid van het kabinet Merkel. De Groenen hadden door het positieve groene energie beleid, die ze zelf onder het kabinet Schröder  I en II waren begonnen weer aanzienlijk aan stemmen gewonnen. Ook de ramp met de atoomcentrale Fukushima in 2011 bracht de Groenen pluspunten.

De CDU en SPD hadden aanzienlijk aan stemmen verloren. Angela Merkel besloot het roer om te gooien en enkele atoomcentrales in Duitsland direct te sluiten. Dit tegen alle bestaande verdragen met de energieconcerns in.  Tevens werd na heftige discussies besloten alle kerncentrales in 2022 te sluiten.  De CDU onder Angela Merkel won de verkiezingen in november 2013 met een grote meerderheid aan stemmen maar  net niet de absolute meerderheid.

 

 

 

Bild.de – Wikipedia – Die Welt – Frankfurter Allgemeine

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in