01.08 2014 -Het Duitse parlament komt vandaag bijeen om over een nieuwe veranderde energie-wetgeving te beslissen. Deze zal ongetwijfeld worden aangenomen, ondanks de hevige tegen-argumenten van de oppositie en de Raad van Europa. Na vele discussies en de daarop volgende veranderingen ziet het er naar uit, dat men nog steeds geen oplosssing heeft voor de steeds stijgende kosten van regeneratieve energien in Duitsland, die voornamelijk door de normale huishoudens moeten worden opgebracht. Dit omdat verschillende industrie-takken en kleinere stroom-producenten van bepaalde toeslagen, bedoeld voor de financiering van regeneratieve energien, zijn vrijgesteld.

Wat er tot nu toe is gebeurd:

Na de verkiezingen van november 2013, behaalden de Christen Democraten, CDU en CSU in Duitsland de meeste stemmen. De samenwerkende partijen hadden een grote winst geboekt, hoewel de CSU zelf heel wat stemmen in Bayern had verloren. De CDU, onder Frau Merkel had  een grote winst behaald, maar de absolute meerderheid hadden beide partijen niet.(42%) Er moest dus met een andere coalitie-partner worden onderhandeld om een absolute meerderheid in de kamer te krijgen.

De Sociaal Democraten (SPD), tot nu toe  in de oppositie, had ten koste van andere partijen, ook aan stemmen gewonnen en was nu de grootste oppositie-partij geworden (20%). De Liberalen (FDP), tot dan toe de coalitie-partner van de Christen Democraten was van 18% naar 2,5% gedaald en  van het politiek toneel verdwenen. Ook Bündnis 90-Die Grünen hadden heel veel stemmen aan de SPD verloren en kwamen op 18%.

Er was nu een situatie ontstaan, dat noch de CDU/CSU, noch de SPD zelf, in staat waren een meerderheids-regering in Duitsland te vormen.  Een samenwerking tussen deze partijen lag nu voor de hand. De schatkist was vol, er was dus geen enkele aanleiding,  niet aan de wensen van de SPD toe te geven, meer geld in sociale projecten te pompen. Een doelstelling waarmede de Socialisten tijdens de verkiezingen haddden gescoord. Tevens een mogelijkheid voor de Socialisten om stemmen, die ze tijdens de regeringen Schröder hadden verloren,  terug te winnen.Voor de Christen-Democraten een mogelijkheid verder te regeren met een meerderheid aan belangrijke posten.  Een regering met een absolute merderheid in het Parlament kon nu worden gevormd.

De op te lossen problemen:

In Duitsland moesten vele problemen op verschillende gebieden worden opgelost. Niet alleen was de Euro-crisis nog lang niet ten einde,  ook de problemen  van de stijgende kosten van regeneratieve energien, de minimum-lonen, de slechte toestand van wegen, bruggen, kanalen en havens en de verkapte subsidies aan de industrie hadden alle aandacht nodig.

Het besluit van de regering in mei 2011,  bepaalde kerncentrales direct van het stroomnet te halen en alle kerncentrales in 2022 te sluiten, had bij de Duitse industrie grote onrust veroorzaakt. Er was namelijk nog niet intensief over alternatieven nagedacht en vooral het transport en opslag van in het Noorden opgewekte energien naar het Zuiden over bovengrondse en ondergrondse leidingstelsels zou op grote tegenstand bij de bevolking stoten. Jarenlange onteigeningsprocedures, protesten van natuurbeschermers waren te verwachten.

Zelfs het transport van energie, opgewekt door de Off-shore windparken naar het vasteland was nog een probleem en het is een publiek geheim, dat vele windparken wel energie opwekken, maar dit niet naar het vaste land getransporteerd kan worden, doordat de onderzeese leidingen nog niet gelegd of nog  niet klaar zijn.

Ook voor het veilig en langdurig opslaan van het radio-actief afval uit de bestaande centrales en uit de toekomstige afbouw van deze centrales had men nog geen antwoorden gevonden. Bovendien kon men grote claims van de grote energie-bedrijven , die door het sluiten van de kern-centrales tegen alle bestaande afspraken in, een groot deel van hun inkomsten zagen verdwijnen, verwachten. De situatie van de grote en kleine aandeelhouders in deze ondernemingen is verre van duidelijk.

Energie-wetgeving:

Vanaf 1998 – 2005 – Tijdens de regeringen Schröder (SPD) en Bündnis 90 -Die Grünen had men met betrekking tot de regeneratieve energien verschillende wetten gemaakt, om het gebruik van regeneratieve energien te bevorderen en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Door renteloze leningen, subsidies en vergoedingen werd het investeren in installaties waarmede groene energie kon worden opgewekt, aantrekkelijk gemaakt. Ook voor de kleine investeerder.

In de periode 2005 – 2013, de regeringsperiode van de CDU onder Frau Merkel met verschillende coalitie-partners werden deze wetten op verschillende punten aangepast en verschillende regels van uitzonderingen voorzien, daar deze in de bestaande versie niet toepasbaar waren. Ook met de mening van de machtige Duitse industrieele Lobby moest immers rekening worden gehouden.

De wet op de regeneratieve energien:

Erneuerbare Energien Gesetzt (EEG) – Besloten werd dat alle stroom producerende partijen, zowel prive als industrieel een vergoeding zouden krijgen voor de geproduceerde stroom, die ze in het vervolg,  na aftrek van het eventueel eigen verbruik, aan het openbare stroomnet konden leveren. Deze vergoeding is afhankelijk van het soort stroom, de hoeveelheid en de investering per installatie. deze vergoeding werd voor stroom uit zonne-energie vastgesteld op € 0,24/KWh voor een periode van 20 jaren.

Om dit plan te kunnen financieren zou iedereen in Duitsland, deze toeslag (EEG-Beitrag), die boven op de normale stroomprijs van de stroom-leverancier kwam, moeten betalen. Een speciale commissie werd in het leven geroepen om jaarlijks deze toeslag te berekenen en bij te stellen. Stroom-producenten, zowel prive als industrieel werden van de toeslag vrijgesteld en ook energie-verslindende bedrijven, zoals hoogovens, metaal-smelterijen, gieterijen en andere zware industrieen die bij de productie grote hoeveelheden energie nodig hebben, werden van de EEG-toeslag bevrijdt. In het algemeen geldt de regel, dat elk bedrijf, dat meer dan 14% van de productie-kosten aan energie kwijt is, in aanmerking komt voor een totale of gedeeltelijke vrijstelling van de EEG-toeslag.

Van deze vrijstellingen uitgesloten zijn: De openbare vervoersbedrijven, zoals de Spoorwegen (Deutsche Bahn), het lokale openbaar vervoer, zoals de tram- en metro-diensten, busondernemingen, en  openbare nutsbedrijven. Om dit alles te kunnen beoordelen en regelen werd door de speciale commissie een nogal verwarrend rekenschema ontworpen.

De directe gevolgen van deze wet:

Zonne-energie – Het krijgen van vergunningen, subsidies en renteloze leningen was nu veel eenvoudiger geworden. Voor de stroom aan het openbaar net geleverd, werd nu een gegarandeerde prijs per KWh betaald. Dit zelfs over een  langere periode. Men had dus  financieele zekerheden en vele prive prive-huishoudens, agrarische bedrijven, industriele ondernemingen begonnen hun eigen Fotovoltaic-installaties op te zetten en stroom te produceren. Overal op woonhuizen, daken van schuren en fabrieken en zelfs op de weiden werden deze installaties gebouwd.

Wind-energie – Ook hier werd een goede prijs per KWh gegarandeerd  voor de energie aan het openbare net geleverd. Bedrijven, die zich al met het opwekken van electriciteit door middel van windenergie bezig hielden werden uitgebreidt. Overal werden windparken gebouwd. Nieuwe bedrijven, meestal gefinancierd door groepen kleine spaarders werden opgezet. Iedereen wilde natuurlijk van de geboden mogelijkheden profiteren. Banken en institionele beleggers brachten certificaten en aandelen met gegarandeerde rendementen op de markt.

Voor de werkgelegenheid in Duitsland hadden deze maatregelen in eerste instantie positieve gevolgen. De industrie greep de geboden kansen aan. Bedrijven, die op de rand van de afgrond stonden, o.a scheepswerven werden met veel overheidssteun gesaneerd en begonnen aan de nieuwe technologie – regeneratieve energien.

De consument:

Voor de normale consument had de EEG-toeslag vervelende gevolgen. Was de EEG-toeslag in het jaar 2011/2012 nog maar 2,11Ct/KWh. In 2012/2013 steeg deze toeslag naar 3,59 Ct/KWh, in 2013/2014 naar 5,27 Ct/KWh en in 2014/2015 geschat 6,22 Ct/KWh. Tendens stijgend. Deze toeslag, bovenop de normale, maandelijkse dure energie-rekening bracht vele mensen in financieele problemen.

De Europese Commissie:

Het werd in Brussel nu duidelijk, dat er in Duitsland iets  gaande was, wat men als concurrentie vervalsing kan beschouwen. Niet alleen in Duitsland zelf worden bepaalde bedrijven door de EEG-toeslag benadeeld, maar ook in Europa worden nu bepaalde industrietakken door deze regeling in Duitsland, negatief beinvloedt.

Is het niet tijd om vragen te stellen ??.

In een volgend artikel zal verder op e.e.a. worden ingegaan.  

Die Welt – Wikipedia – FAZ.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in