Een grote verandering in archaisch Griekenland was de opkomst van de polis. Het werd de nieuwe samenlevingsvorm voor de mensheid. Voor Aristotoles was dit eigenlijk de meest natuurlijke en enige manier om samen te leven.

Ook in de gemeenschappen zelf vonden er veranderingen plaats. Er ontstaat de polis

(stadstaat). Men gaat bij elkaar wonen in iets wat op een stad lijkt. Het waren

gemeenschappen die anders georganiseerd waren dan in de Myceense tijd. Maar toch ook

weer anders dan in het klassieke Griekenland toen de polis compleet ontwikkeld was. De

urbanisatie verliep onevenwichtig en er waren oneindige variaties zodat het moeilijk is iets

algemeens over dit fenomeen te zeggen. Als er gebouwd werd kwam er een centrum met

een Akropolis, een burcht waarheen men kon vluchten in tijden van gevaar en een

maagdentempel gewijd aan Pallas Athene. Akros betekent stijl, hoog. Het was het hoogste

gedeelte in een stad en daar bouwde men dan ook de tempel en andere gebouwen rondom

heen. Verder werden er stadswallen opgetrokken  maar geen, en dat was bijzonder, paleis

voor de koning. Dan kwamen de uitzonderingen. Zo waren er stadjes op de kust van Klein-

 Azië zoals Smyrna en Milete die veel verder waren in ontwikkeling dan de steden op het

Griekse vasteland. Op dat vaste land waren gemeenschappen waar men pas zeer recent was

gaan bouwen waar absoluut nog geen sprake was een stad. In sommige poleis was het

begrip stad wel degelijk aanwezig. Als bewijs daarvoor de Akropolis en het Parthenon. De

uitzondering hierop is echter Sparta daar is nooit en geürbaniseerd centrum geweest.  In de

meeste andere poleis dus wel. Het waren kleine gemeenschappen en zij waren

onafhankelijk. Dat is bijzonder. De tendens tot het vasthouden aan de onafhankelijkheid kan

alleen worden verklaard  uit gewoonte en de overtuiging dat dit de juiste manier van

samenleven was. De moeilijkheden die de mensen ondervonden in Griekenland benodigde

juist samenwerking en het ontstaan van grotere eenheden, toch gebeurde dit niet. 

 

Het ontstaan van de polis

Wanneer de polis ontstaan is leidt en leidde tot veel discussies in de wereld van geleerde

historici. We zullen een aantal meningen naast elkaar zetten. In 1962 zegt J.M.Cook zegt dat

we reeds in Homerus voorbeelden zien van de klassieke Griekse poleis dat dit een

nieuwe manier van samenleven inhoudt, waaruit later de democratie ontstaat

Totdat moment was het werk van Von Ehrenberg ( 1937) maatgevend. Deze stelde dat er in

de illias geen sporen van het bestaan van een polis te ontdekken zijn terwijl dit in de Odysee

wel het geval is. M.I.Finley: beweert dat er in geen van de werken zowel de illias als de

Odyssee een spoor van een polis aanwezig is. De inzichten verschillen kennelijk

Aan het begin van het ontstaan van de polis dat men in de archaische tijd plaatst is het een

stuk land met inwoners verspreid over meerdere dorpen of gehuchten, Aristotoles noemt de

inwoner van een polis een zo-on politikon , een politiek dier. Voor Aristotoles was het de

vanzelfsprekende samenlevingsvorm waarin wezens leefden.

 

Een beschrijving van de polis

Polis is een stadstaat met de nadruk op staat. Bij een polis was het soms niet nodig een stedelijke

kern te hebben maar dan spreekt men toch van een polis. Th, Birt noemt Griekenland eine Schweiz ins meer

gestelt,. hiermee aangevend dat de vele bergtoppen de onafhankelijke poleis waren. Er

waren ongeveer 200 onafhankelijke staten en staatjes zoals Athene, Sparta, Argon, Corinthe

enz. In politiek opzicht is Griekenland lang een verzameling geweest van onafhankelijke

elkaar bestrijdende staten. Naast de burcht en de tempel had de polis een verzamelplaats

waar men vergaderde, de Agora. Dit was het bestuurlijk centrum later werd dit ook de

marktplaats zodat het ook het economisch centrum was. In een polis vindt men de formele

organen van gezag. Als deze er zijn, dan pas spreekt men over een polis, zelfs als er geen

burcht is. Wat zijn dan die organen. Het eerste orgaan is het ontbreken van zulk een orgaan.

Het bedoelde orgaan is het koningschap. Er was geen koning maar een raad, een

volksvergadering en magistraten ook wel archonten genoemd. Als wij het historisch

verschijnsel de polis tegen komen constateren wij dat koningen ontbreken en als zij er

 vroeger zijn geweest zij verjaagd zijn. Behalve in Sparta waar zelfs twee koningen worden

aangetroffen. In elke polis is een raad van wijze mannen, meestal gekoppeld aan leeftijd.

Dit is raad van ouden. Men treft in elke polis een volksvergadering aan en afhankelijk hoe

dit historisch is gegroeid heeft die veel of weinig invloed. De vertaling voor de archonten is

 is ambtsdragers. Dit was de regering die het dagelijks bestuur voerde. In principe waren dit

ere ambten zonder salaris dus niet weggelegd voor de gewonen man. In een polis moeten

we onderscheiden de burger. Dit zijn de mannen boven de 20 die het burgerrechten hebben.

De rest van de bevolking waren vrouwen en vreemdelingen die geen burgerrecht hadden.

Normaliter kregen die ook nooit burgerrecht men was er erg zuinig mee. Over Athene

hebben we bij toeval een mededeling ontdekt over het aantal inwoners. Er waren

ongeveer 350.000 inwoners vrouwen, kinderen en slaven meegeteld, daarvan hadden

slechts 30.0000 mannen het burgerrecht.

Poleis 

De poleis waren klein. Athene en Sparta waren de

grootste Athene zou men kunnen vergelijken met het huidige Luxemburg. Sparta was

tweemaal zo groot. Dat er zoveel poleis waren, poogt men te verklaren door de

geografische toestand die versnippering in de hand werkt. Vrijheid, autonomie en autarkie

waren van levensbelang voor de polis. Autarkie werd vrijwel nooit gehaald want

bijvoorbeeld benodigde metalen waren nauwelijks voor handen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in